Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a preto sa usilujeme nielen ponúknuť rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“) a zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

1. Získanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Prostredníctvom tejto internetovej stránky sa zhromažďujú predovšetkým osobné údaje, ktoré slúžia na prijatie a vybavenie vašich požiadaviek, na zasielanie Newslettera pokiaľ ste si tento objednali, prípadne na spracovanie vašich otázok a na zlepšenie našej ponuky pre vás.

Výlučne na ochranu bezpečnosti našich systémov a na zabránenie zneužitia resp. podvodného správania okrem iného nami a čiastočne aj tretími osobami sa pri každom prístupe užívateľa na túto internetovú stránku a pri každom stiahnutí súboru uchovávajú prístupové informácie vo forme protokolárnych súborov. Každý protokolárny súbor pozostáva z:

Internetovej stránky, z ktorej našu stránku otvárate;    IP adresy;    Dátumu prístupu a času prístupu;    Dotazu klienta;    Kódu http odpovede;    Prenášaného množstva údajov;    Informácie o Vami používanom prehliadači a Vami používanom operačnom systéme.

2. Čo robíme s vašimi údajmi?

Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (napr. e-mailová adresa, meno, priezvisko), uskutočňuje sa vaše poskytnutie osobných údajov výslovne na dobrovoľnej báze. Vaše osobné údaje spracúvame a využívame iba na účel, na ktorý nám poskytnuté. Na spracovanie vašich otázok, objednávok a poskytovanie vami využívaných služieb poverujeme čiastočne dodávateľov (sprostredkovateľov), ktorým sú na realizáciu zákazky odovzdané iba nevyhnutne potrebnéa účelovo viazané osobné údaje, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

3. Čo sú cookies a ako sa používajú?

Aby sme vám zabezpečili čo najkomfortnejšiu návštevu našej internetovej stránky, používame pri zobrazení našej ponuky cookies. Pri tzv. cookies (viď tabuľka cookies nižšie) sa jedná o malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú v medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránky.Upozorňujeme vás, že niektoré z týchto cookies sa prehrávajú z nášho servera do vášho počítačového systému, pričom sa jedná najmä o takzvané na miesto sa vzťahujúce cookies. Tieto cookies sa vyznačujú tým, že sa po ukončení používania internetového prehliadača automaticky z vášho počítačového systému vymažú. Iné cookies ostávajú vo vašom počítačovom systéme a umožňujú nám váš počítačový systém pri vašej ďalšej návšteve znova rozpoznať (tzv. dlhodobé cookies). Samozrejme môžete váš internetový prehliadač nastaviť tak, aby sa neukladali žiadne cookies na pevnom disku resp. aby boli už uložené cookies opäť vymazané.

V prehliadači Internet Explorer 11 to ide nasledovne:

V menu „Nástroje“ zvoľte bod „Možnosti internetu“    Kliknite teraz na políčko „Osobné údaje“    Posuňte prepínač na ľavej strane dialógového okna úplne nahor („Blokovať všetky súbory cookie“)    Pomocou tlačidla „OK“ potvrdíte Vaše nastavenie

V prehliadači Firefox 36.0 to ide nasledovne:

Kliknite v menu „Nástroje“ na políčko „Nastavenia“    Pod bodom „Osobné údaje“ nájdete oblasť „Cookies“. Deaktivujte možnosť „Povoliť cookies“    Potvrďte Vaše nastavenie pomocou „OK“

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prosím prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

4. Newsletter

Ak ste požiadali o našu službu Newsletter, tak poskytnuté osobné údaje (emailovú adresu) využívame na zaslanie elektronického Newsletteru s informáciami o našom tovare, akciách, súťažiach ako aj o novinkách v našej ponuke.

Ak ste súhlasili s odoberaním elektronického Newsletteru, pre lepšiu optimalizáciu našej ponuky vyhodnocujeme, ktoré obsahy z Newslettera sú pre našich abonentov najzaujímavejšie. V rámci individuálneho profilovania sa eviduje a vyhodnocuje napríklad otváranie určitých obsahov alebo klikanie v rámci Newslettera.

Z odoberania služby Newsletter sa môžete kedykoľvek odhlásiť, tak že svoj súhlas s odoberaním zrušíte prostredníctvom odkazu umiestneného priamo na našej internetovej stránke alebo nachádzajúceho sa v každom Newsletteri.

Odhlásiť sa môžete aj tu

V prípade, ak pominie účel, na ktorý boli vaše údaje spracúvané, potom dôjde k ich vymazaniu okrem prípadu, kedy sme podľa zákona povinní tieto údaje uschovať.

5. Používanie sociálnych pluginov

Naša internetová stránka využíva pluginy („Plug-in“) sociálnej siete Facebook (Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), Instagram(1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, California 94025), LinkedIN (2029 Stierlin Ct, Mountain View, California 94043. Tieto vám predovšetkým umožňujú zdieľať obsahy internetovej stránky s vašimi kontaktmi na internetovej sieti. Na základe toho získajú poskytovatelia internetových sietí informácie o tom, ktorá webová stránka našej internetovej ponuky bola aktivovaná. Ak ste na internetovej sieti prihlásený, môžu poskytovatelia internetových sietí vašu návštevu našej internetovej stránky priradiť vášmu sieťovému kontu.

6. Skvalitňovanie služieb / marketing

Na tejto internetovej stránke sa prostredníctvom softvéru etracker GmbH Hamburg, Nemecko zhromažďujú a ukladajú údaje pre marketingové a optimalizačné účely, k čomu môžu byť využívané cookies. Za týmto účelom sa zaznamenávajú pseudonymné dátové záznamy o vašom využívaní. Tieto údaje obsahujú okrem iného vašu IP adresu, skrátenú o posledných osem čísel. Proti tomuto získavaniu a ukladaniu údajov zo strany etracker GmbH môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcna vyjadriť svoj nesúhlas tu.

Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti  Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa  vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb.  IP adresa návštevníka internetovej stránky je taktiež anonymizovaná. Proti tomuto získavaniu a ukladaniu údajov zo strany Google Analytics môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcna vyjadriť svoj nesúhlas tu.

7. Aké mám možnosti postupovať proti ukladaniu údajov?

Máte právo na základe písomnej žiadosti bezplatne vyžadovať informácie o uložených a spracúvaných osobných údajoch týkajúcich sa vašej osoby. Zároveň máte podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Okrem toho máte právo na opravu, blokovanie a vymazanie týchto osobných údajov. Obráťte sa prosím v takýchto prípadoch písomne alebo prostredníctvom emailu na našu dole uvedenú zodpovednú osobu.

8. Linky k iným internetovým stránkam

Naša online ponuka zahŕňa linky k iným internetovým stránkam. Predložené pokyny k ochrane údajov platí iba pre našu internetovú stránku. Prosíme Vás, aby ste dbali na ustanovenia o ochrane údajov na prelinkovaných stránkach.

Za cudzie obsahy, ktoré boli cez linky postúpené na používanie a sú osobitne označené, nepreberáme žiadnu zodpovednosť a neprivlastňujeme si ich obsah. Za ilegálne, chybné alebo nekompletné obsahy ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím týchto informácií, ručí výhradne prevádzkovateľ internetovej stránky, na ktorú daný link odkazoval. Za cudzie pokyny je redakcia zodpovedná iba vtedy, ak má o nich, to znamená aj o prípadnom protiprávnom resp. trestnom obsahu, pozitívne vedomosti, a technicky je možné a únosné zabrániť takémuto používaniu.

9. Ustanovenia ochrany údajov pre službu Google Analytics Premium na internetovej stránke

Táto internetová stránka používa Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a prostredníctvom ktorých sa umožňuje analýza používania internetovej stránky. Informácie o používaní tejto internetovej stránky používateľmi vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú na server Googlu v USA a tam ukladajú. Na tejto internetovej stránke bola aktivovaná anonymizácia IP adries, takže IP adresa používateľov Googlu sa v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu v USA prenáša celá IP adresa a tam skracuje. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto internetovej stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie internetovej stránky používateľmi, vystavil reporty o aktivitách na internetovej stránke a aby prevádzkovateľovi internetovej stránky poskytol ďalšie služby spojené s používaním internetovej stránky a používaním internetu. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespojí s inými údajmi od Googlu.Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť náležitým nastavením softvéru vášho prehliadača. Poukazujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zaznamenávaniu údajov vytvorených súborom cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) Googlu, ako aj spracovaniu týchto údajov Googlom zabrániť tak, že si prevezmete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Všimnite si, prosím, že použitie zásuvného modulu prehliadača v príslušnom prehliadači aj v príslušnom počítači je obmedzené a po inštalácii nesmie byť deaktivované alebo vymazané, aby sa naďalej zachovalo deaktivovanie služby Google Analytics. Vyhlásenie Googlu o ochrane údajov si môžete pozrieť na stránke http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Získavaniu údajov službou Google Analytics môžete tiež zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. V tomto prípade sa vo vašom počítači uloží súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky.

10. Marketing/vylepšenie našej ponuky

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že bez Vášho súhlasu môžeme zostavovať len pseudonymizované používateľské profily . Ďalšie podrobnosti o tejto problematike a možnosti odmietnutia nájdete v tomto odseku.

Na generovanie on-line reklamy so zameraním na záujmy používa táto internetová stránka remarketing prostredníctvom Google Analytics. Naše oznamy zaraďujú na internetové stránky tretí poskytovatelia vrátane Google. My, ako aj tretí poskytovatelia vrátane Google, používame cookies pôvodných poskytovateľov (napr. cookies Google Analytics) v kombinácii s cookies tretích poskytovateľov (napr. cookies DoubleClick), aby sme oznamy upravovali, optimalizovali a zaraďovali na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našej internetovej stránke. Používame reporty Google Analytics, aby poskytovanie prebiehalo podľa demografických charakteristík a záujmov. Dáta a údaje o návšteve od tretích poskytovateľov (napr. vek, pohlavie, záujmy) získané z reklamy spoločnosti Google zameranej na záujmy používame v Google Analytics na účely marketingu a neustále vylepšovanie našej ponuky. Zobrazenie personalizovaných reklamných bannerov zo strany Google môžete do budúcnosti odmietnuť prostredníctvom nasledujúceho odkazu.

Google Analytics používame navyše na analýzu tokov návštevníkov nad rámec zariadenia. Základom tejto analýzy je identifikácia používateľa. Ak si analýzu tokov návštevníkov nad rámec zariadenia neželáte, máte možnosť deaktivovať ju vo Vašom zákazníckom konte v časti „Moje údaje“ -> „Osobné údaje“.

Na tejto internetovej stránke sa prostredníctvom tzv. retargetingových technológií rôznych poskytovateľov zbierajú v anonymizovanej forme informácie o správaní návštevníkov internetových stránok pri surfovaní na účely marketingu a ukladajú sa do textových súborov „cookie“ na Vašom počítači. Správanie pri surfovaní sa pritom analyzuje pomocou určitého algoritmu. Následne sa môžu na iných internetových stránkach zobrazovať cielené odporúčania výrobkov, ktoré sú pre Vás zaujímavé, ako personalizované reklamné bannery. Tieto dáta sa v žiadnom prípade nedajú použiť na osobnú identifikáciu používateľa tejto internetovej stránky. Ak si však napriek tomu neželáte, aby sa Vám zobrazovali personalizované reklamné bannery Lidl, môžete tento zber a ukladanie do budúcnosti odmietnuť. Kliknutím na ikonu zobrazenú v každom reklamnom banneri (napr. „i“) prejdete na príslušnú internetovú stránku poskytovateľa. Tam Vám znovu vysvetlia systematiku retargetingovej technológie a ponúknu možnosť odhlásenia („opt out"). Ak sa u poskytovateľa odhlásite, uloží sa na Váš počítač tzv. „opt out“ cookie, ktorý v budúcnosti zabráni zobrazovaniu reklamných bannerov príslušného poskytovateľa. Nezabúdajte, že toto odhlásenie sa dá uskutočniť len z Vášho počítača, a ak nechcete, aby sa Vám v budúcnosti zobrazovali akékoľvek personalizované reklamné bannery Lidl, je možné, že sa budete musieť odhlásiť u každého poskytovateľa. Príslušné „opt out“ cookies sa navyše nesmú vymazať z Vášho počítača.

Máte otázky?

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím našu zodpovednú osobu.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava
ochranaosobnychudajov@lidl.sk