Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá

Teší nás, že sa zaujímate o ochranu osobných údajov na našej webovej stránke. Boli by sme radi, keby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili dobre a bezpečne a našu realizáciu ochrany osobných údajov považovali za kvalitatívny znak orientovaný na zákazníkov.

Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov Vás budú informovať o spôsobe a rozsahu spracovania vašich osobných údajov v Lidl Slovenská republika, v.o.s.. Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k Vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kedy spracovávame a používame Vaše osobné údaje?

V súvislosti s touto webovou stránkou môže byť nami vykonávané spracovanie osobných údajov rozdelené do dvoch kategórií:

 • na účely spracovania správ týkajúcich sa ponúk a vyhľadávania nehnuteľností budú spracované všetky potrebné údaje. Pokiaľ do toho budú zapojení aj externí poskytovatelia služieb, napríklad poskytovateľ IT služieb, budú Vaše údaje v potrebnom rozsahu poslané na poskytovateľa a budú spracované v požadovanom rozsahu.
 • otvorením webovej stránky Lidl Slovenská republika, v.o.s. sa budú vymieňať rôzne informácie medzi Vaším koncovým zariadením a naším serverom. Pritom môže ísť aj o osobné údaje. Takto získané informácie budú použité okrem iného aj na optimalizáciu našej webovej stránky alebo na ukázanie reklamy v prehliadači Vášho koncového zariadenia.

Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefón

Účely spracovania údajov/Právne základy:

S osobnými údajmi, ktoré nám dáte pri vypĺňaní kontaktných formulárov, cez telefón alebo e-mail, budeme, samozrejme, zaobchádzať dôverne. Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely na spracovanie Vašej otázky. Právny základ na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj Váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť vzniknuté problémy, a tým si zachovať a podporovať Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky.

Príjemca/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme. Vo výnimočných prípadoch sú osobné údaje spracúvané sprostredkovateľom na základe nášho poverenia. Títo sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Môže sa však stať, že bude potrebné výňatky z Vašej otázky poslať zmluvným partnerom (napr. dodávateľom špecifických výrobkov) na spracovanie Vašej otázky. V týchto prípadoch bude otázka najprv anonymizovaná, takže tretie osoby nemôžu nájsť žiaden súvis s Vami. Ak by v jednotlivých prípadoch bolo potrebné odovzdanie Vašich osobných údajov, budete o tom vopred informovaný a požiadaný o udelenie súhlasu.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám pri anketách poslali cez našu webovú stránku alebo e-mail, budú u nás najneskôr 90 dní po ich končenom zodpovedaní vymazané, resp. anonymizované. Skúsenosť ukázala, že spravidla po 90 dňoch už spätné otázky na naše odpovede neprichádzajú.

Otvorenie našej webovej stránky

Účely spracovania údajov/Právne základy:

Pri otvorení našej webovej stránky sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia pošle

 • IP-adresa zapnutého koncového zariadenia,
 • dátum a čas prístupu, 
 • meno a URL otvoreného súboru, 
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (Referrer-URL),
 • Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho PC s prístupom na internet, ako aj meno Vášho  internetového-poskytovateľa 

na server našej webovej stránky a dočasne uloží do pamäte v takzvanom Log-File na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Právny základ na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania údajov.

Príjemca/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie týchto údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:

Údaje budú uložené do pamäte na obdobie 30 dní a potom automaticky vymazané. Keď ukončíte používanie našej webovej stránky, budú geolokalizačné údaje vymazané.

Online výstup a optimalizácia webových stránok

Cookies – všeobecné pokyny

Na našej webovej stránke používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, tzv. cookies. Náš záujem o optimalizáciu našej webovej stránky sa pritom môže považovať za oprávnený v zmysle uvedených predpisov. Pri cookies ide o malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré vznikajú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že tým získame priame vedomosti o Vašej identite. Použitie cookies slúži na jednej strane na to, aby bolo používanie našej ponuky pre Vás príjemnejšie. Používame napr. tzv. Session-Cookies, aby sme zistili, či ste určité strany našej webovej stránky už navštívili, alebo či ste sa už prihlásili do Vášho používateľského účtu. Po opustení našej webovej stránky budú tieto údaje automaticky vymazané.Okrem toho taktiež s cieľom príjemného používateľského prostredia používame dočasné cookies, ktoré budú uložené vo vašom koncovom zariadení počas určitého stanoveného času. Ak našu stránku navštívite opakovane, aby ste využili tieto služby, program automaticky rozozná, že ste u nás už boli a aké vkladania/nastavenia ste urobili.

Ak máte používateľský účet a prihlásili ste sa, informácie uložené v cookies budú pridané k Vášmu používateľskému účtu.

Po druhé, cookies používame na štatistickú evidenciu používania našej webovej stránky s cieľom optimalizovania našej ponuky, ako aj na posielanie špeciálnych informácií pre Vás. Tieto cookies nám umožňujú, aby sme pri opakovanej návšteve našej stránky mohli automaticky rozpoznať, že ste u nás už boli. Tieto cookies budú po uplynutí definovaného času automaticky vymazané. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Vy však môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby vo vašom počítači neboli ukladané žiadne cookies alebo aby sa vždy objavilo upozornenie pred uložením nového súboru cookie. Úplne deaktivovanie cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Prehľad použitých cookies s ďalšími informáciami (napr. trvanie uloženia) a možnosti odmietnutia nájdete v našich Ustanoveniach Cookie.

Google Analytics

Účely spracovania údajov/Právne základy:

S cieľom vytvorenia našich webových stránok podľa našich potrieb a ich priebežnej optimalizácie používame na základe článku 6 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google“). Náš oprávnený záujem vyplýva z uvedených účelov. V tejto súvislosti sú vypracované pseudonymizované používateľské profily a cookies. Cookies pritom vytvárajú nasledujúce informácie o Vašom používaní týchto webových stránok:

 • typ a verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • Referrer-URL (predtým navštívená stránka),
 • označenie zapojeného počítača (IP-adresa),
 • čas odozvy servera.

Tieto informácie budú použité na vyhodnotenie používania našich webových stránok, vytvorenie reportu o aktivitách webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu, na účely výskumu trhu a vytvárania týchto internetových stránok podľa potreby. IP-adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie (tzv. IP-Masking).

Môžete zabrániť inštalácii cookies pomocou zodpovedajúceho nastavenia softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že sa v tomto prípade nebudú môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete tiež zabrániť zbieraniu údajov vytvorených v cookies týkajúcich sa Vášho používania webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov v Google tak, že si stiahnete a nainštalujete tento Browser-Add-on. Alternatívne k Browser-Add-on, najmä v prehliadačoch v mobilných koncových zariadeniach, môžete zbieraniu údajov cez Google Analytics tiež zabrániť kliknutím na tento link. Vytvorí sa Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni budúcemu evidovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Opt-Out-Cookie platí iba v tomto prehliadači, iba pre našu webovú stránku a bude uložený vo Vašom zariadení. Ak vymažete cookies v tomto prehliadači, budete musieť Opt-Out-Cookie znovu vytvoriť. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete na webovej stránke Google Analytics.

Príjemca/Kategórie príjemcov:

Informácie vytvorené v cookies sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Vaša IP-adresa nebude v žiadnom prípade spojená s ostatnými údajmi Google. Tieto informácie budú v určitých prípadoch poskytnuté tretím osobám, ak je to zákonom predpísané alebo ak tretie osoby tieto údaje spracovávajú na základe poverenia.

Lehota uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie lehoty uloženia:

Po anonymizácii IP-adresy už nie je možné zistiť identitu vašej osoby. Štatisticky spracované údaje budú v Google Analytics po 14 mesiacoch vymazané. Na báze reportu vypracovaného v Google Analytics neexistuje už žiadny vzťah k Vašej osobe.

Príjemcovia mimo

S výnimkou spracovaní uvedených pod „Online výstup a optimalizácia webových stránok“ neposkytujeme Vaše osobné údaje žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracovania pod „Online výstup a optimalizácia webových stránok“ spôsobujú odovzdanie údajov na serveri nami poverených poskytovateľov Tracking-, resp. Targeting technológií. Tieto servery sa nachádzajú čiastočne v USA (detaily k tomu nájdete v príslušných informáciách o konkrétnych príjemcoch). Odovzdávanie údajov sa uskutočňuje podľa zásad tzv. Privacy Shield, ako aj na základe tzv. štandardných zmluvných klauzúl Komisie EÚ.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Prehľad

Okrem práva na odvolanie Vašich nám udelených súhlasov máte pri splnení príslušných zákonných náležitostí k dispozícii nasledujúce práva:

 • právo na informáciu o Vašich osobných údajoch uložených u nás podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,  
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 
 • právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 
 • právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o vašej osobe. Toto obsahuje najmä:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa Vás,
 • plánovaná lehota uloženia osobných údajov týkajúcich sa Vás alebo, pokiaľ o tom nie sú možné konkrétne údaje, kritériá na stanovenie lehoty uloženia,
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vás, právo na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo právo námietky proti tomuto spracovaniu,
 • existencia práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby, 
 • existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a – prinajmenej v týchto prípadoch – zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu. 

Ak sú osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom.

Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia.

Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás, aby osobné údaje týkajúce sa Vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte Váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracované,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých linkov k týmto osobným údajom alebo kópiám, resp. k replikám týchto osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov,
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo osobné údaje týkajúce sa Vás dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ

 • spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. b)  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môže byť proti spracovaniu údajov vznesená námietka z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane.

Uvedené všeobecné právo na vznesenie námietky platí pre všetky účely spracovania opísané v Nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f)  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od špeciálneho práva na námietku v súvislosti so spracovaním údajov na reklamné účely sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nám uvediete na to dôvody nadradeného významu, napr. možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie. Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Lidl Slovenská republika, v.o.s..

Kontaktný partner pri otázkach alebo pri uplatňovaní Vašich práv na ochranu osobných údajov

Pri otázkach týkajúcich sa webovej stránky alebo pri uplatňovaní Vašich práv pri spracovaní Vašich údajov (práva na ochranu osobných údajov) sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis:

https://www.lidl.sk/sk/Kontakt.htm

Kontaktný partner pri otázkach o ochrane osobných údajov

Ak by ste mali ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa.

Kontaktné údaje:
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ochrana osobných údajov
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava
e-mail: ochranaosobnychudajov@lidl.sk